Kto otrzyma fakturę zaliczkową na kwotę mniejszą niż 15 tys. zł, nie musi opłacać jej w podzielonej płatności ani stosować oznaczenia MPP w pliku JPK_V7 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wątpliwości spółki, która złożyła wniosek o interpretację, powstały na tle art. 108 ust. 1a ustawy o VAT. Przepis ten od początku budzi kontrowersje, na co jako pierwsi zwróciliśmy uwagę w DGP. Mówi on bowiem, że „przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności” (ang. split payment).
We wskazanym art. 19 pkt 2 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) mowa jest o kwocie 15 tys. zł. Eksperci wysnuli z tego wniosek, że tylko faktura opiewająca dokładnie na 15 tys. zł powinna być opłacona w podzielonej płatności.

Będzie zmiana

Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że jest to błędne stanowisko i chodzi o faktury na kwotę powyżej 15 tys. zł. Ostatecznie przyznało jednak, że przepis nie jest precyzyjny i zaproponowało jego zmianę. Uwzględniono ją w nowelizacji z 27 listopada 2020 r., zwanej potocznie SLIM VAT (od angielskich słów: simple, local and modern).
Nowelizacja doprecyzowuje art. 108 ust. 1a. Będzie z niego jednoznacznie wynikać, że podzielona płatność dotyczy wyłącznie faktur na kwotę powyżej 15 tys. zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

Faktura zaliczkowa

Natomiast najnowsza interpretacja to odpowiedź na pytanie spółki, która kupowała od innych podmiotów usługi budowlane objęte mechanizmem podzielonej płatności. Całkowita wartość jednej z takich usług przekraczała 15 tys. zł, ale w październiku br. spółka otrzymała na mniejszą kwotę fakturę zaliczkową, dokumentującą częściowe wykonanie usługi.
Uważała, że powinna opłacić tę fakturę w podzielonej płatności i w konsekwencji zastosować oznaczenie MPP w pliku JPK_V7 składanym za październik. Wymóg oznaczania w ten sposób transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności wynika z par. 11 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988).
Spółka była zdania, że nie ma znaczenia to, iż faktura zaliczkowa dokumentuje mniejszą kwotę. Ważne, że cała transakcja jest na kwotę powyżej 15 tys. zł – argumentowała.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że przy fakturach zaliczkowych stosuje się zasady ogólne, zatem o tym, czy powinny być one opłacone w split paymencie, decyduje wartość faktury, a nie jak twierdziła spółka – wartość transakcji.
Jeśli więc kwota na fakturze jest mniejsza niż 15 tys. zł, to faktura nie musi być opłacona w split paymencie – wyjaśnił dyrektor KIS.
W konsekwencji – dodał – spółka nie powinna zastosować oznaczenia MPP w pliku JPK_V7 składanym za październik. Skoro bowiem nie ma obowiązku opłacenia w podzielonej płatności faktury dokumentującej częściowe wykonanie usługi, to nie jest też zobowiązana „do ujęcia omawianej transakcji w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług z oznaczeniem MPP”.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.659.2020.1.RR