Import paliwa z krajów pozaunijnych, przewożonego w samochodach, które przekraczają granice, jest zwolniony z VAT, jeśli jego ilość mieści się w ustawowym limicie.
Przedsiębiorca prowadzi interesy na Ukrainie i w związku z tym często wyjeżdża w sprawach służbowych za wschodnią granicę Polski. Wraca samochodem firmowym z tego państwa, tankując paliwo na Ukrainie.
- Czy paliwo przewożone w baku pojazdu jest opodatkowane VAT w ramach importu towarów - pyta przedsiębiorca z Warszawy.
Nie. Takie paliwo nie jest objęte VAT, ale tylko do określonych limitów, które wynoszą 600 i 200 litrów.
Ustawa o VAT zwalnia od podatku import paliwa w ilości do 200 litrów na środek transportu przewożonego w standardowych zbiornikach: prywatnych środków transportu, środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej, specjalnych kontenerów. Jednocześnie większy limit zwolnienia został określony przez przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.
Zgodnie z nim, zwalnia się od podatku import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach w ilości nieprzekraczającej: 600 litrów w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą; 600 litrów w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony wyżej (do końca listopada 2008 r. to zwolnienie dotyczyło tylko 200 litrów); 200 litrów paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.
Za handlowy pojazd samochodowy uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy (w tym ciągnik z naczepą lub bez naczepy), który ze względu na konstrukcję lub wyposażenie jest przeznaczony i nadaje się do odpłatnego lub bezpłatnego przewozu więcej niż dziewięciu osób razem z kierowcą, towarów, a także każdy mechaniczny pojazd drogowy wykorzystywany do celów specjalnych innych niż transport.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 77 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
• Par. 13 pkt 8 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1336).