Projekt nowelizacji ustawy o VAT z 2 lipca 2009 r. opublikowany przez Ministerstwo Finansów modyfikuje przepisy dotyczące opodatkowania towarów przekazywanych przez przedsiębiorców nieodpłatnie.
Wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT przekazania przez podatnika towarów nieodpłatnie, na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, rozwiał NSA w wyroku z 13 maja 2008 r. (I FSK 600/07). Sąd stwierdził, że takie przekazania towarów dokonane po 1 czerwca 2005 r. nie podlegają opodatkowaniu. Podkreślił przy tym, że obowiązujące obecnie przepisy ustawy o VAT są niezgodne z Dyrektywą 2006/112. Z przepisów dyrektywy wynika, że nie podlega opodatkowaniu jedynie nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek. Tymczasem obowiązujący art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT przewiduje, że opodatkowaniu nie podlega żadne nieodpłatne przekazanie towarów, które związane jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika.
Błędna implementacja dyrektywy skutkuje tym, że regulacje polskie dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa są dla podatnika korzystniejsze i nie ma żadnego powodu, dla którego podatnik nie miałby tych przepisów zastosować. Tę właśnie sytuację próbuje zmienić minister finansów. Proponowana nowelizacja art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wprowadza przepis, z którego wynika, że opodatkowaną dostawą towarów będzie także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi towarami. A zatem zmiana – w warstwie formalnej – polega na tym, że ustawodawca eliminuje ten fragment art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który przewiduje, że opodatkowaniu podlega takie przekazanie, jeżeli jest dokonywane na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W wyniku zmiany opodatkowane będzie każde przekazanie towarów nieodpłatnie – bez względu na to, czy jest związane z prowadzoną działalnością czy nie – z wyjątkiem przypadków, gdy przekazywane towary spełniają definicje próbek, prezentów o małej wartości, są drukowanymi materiałami reklamowymi lub informacyjnymi, względnie są towarami przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu itp.), których podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.
To duża i ważna zmiana, która zmierza do dostosowania regulacji polskiej do prawa wspólnotowego.