Opodatkowane VAT będą wszelkie nieodpłatne przekazania towarów przez podatnika bez względu na ich związek z prowadzoną działalnością. Zmiana ta zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o VAT (czeka na drugie czytanie w Sejmie) ma wejść w życie 1 marca 2011 r. Poza zakresem opodatkowania pozostaną przypadki, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą prezenty o małej wartości, próbki i drukowane materiały reklamowe i informacyjne. W związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 30 września 2010 r. (C-581/08) wątpliwości może budzić pozostawienie w ustawie o VAT w obecnym kształcie definicji próbek.

Przez próbkę należy rozumieć niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

W ocenie Przemysława Powierzy, doradcy podatkowego w KZWS-RSM International, przepis ten w zakresie, w jakim uzależnia uznanie towaru za próbkę od ilości przekazywanych egzemplarzy demonstracyjnych, nie daje się pogodzić z wytycznymi TSUE, które zawarte zostały w wyroku z 30 września 2010 r. (C-581/08). Trybunał uznał, że ilość przekazywanego towaru nie świadczy o jego charakterze jako próbki.

– Projekt zmian w VAT nie przewiduje zmiany regulacji dotyczącej próbek, co automatycznie może spowodować konieczność kolejnej nowelizacji, i to już wkrótce – uważa Przemysław Powierza.

Andrzej Bernatek, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej KPMG, przyznaje, że po zmianie przepisów dotyczących nieodpłatnego przekazania towarów zachowana zostanie definicja próbki z niejasnym sformułowaniem, że ilość lub wartość wręczanych próbek nie powinna wskazywać na działanie mające charakter handlowy.

– Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań definicja ta będzie miała kluczowe znaczenie, dlatego jej interpretacja powinna uwzględniać najnowsze orzecznictwo TSUE w tym zakresie, także wyrok w sprawie C-581/08 – podkreśla Andrzej Bernatek.

Podobnie uważa Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP. Ekspert zwraca uwagę, że wprawdzie definicja próbek zawarta w ustawie o VAT różni się od pojęcia próbki definiowanego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, to jednak definicja ustawowa jest dość ogólna.

– Pozwala to interpretować ją zgodnie z prawem UE – uważa Andrzej Nikończyk.

W takim wypadku zdaniem eksperta kolejne zmiany w ustawie o VAT nie będą konieczne.