Rozmowa z KAMILEM LEWANDOWSKIM z kancelarii Parulski i Wspólnicy - Za miesiąc wejdą w życie nowe regulacje ustawy o podatku od towarów i usług. Już dziś przedsiębiorcy powinni się do nich przygotować, m.in. w zakresie sporządzania informacji podsumowujących.
EWA MATYSZEWSKA
Od 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT. Czy te zmiany mogą sprawić trudności przedsiębiorcom?
KAMIL LEWANDOWSKI*
Zmiana zasad określających miejsca opodatkowania w transakcjach pomiędzy podatnikami, nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług to istotne kwestie, do których podatnicy powinni odpowiednio się przygotować. Do tego dochodzą jeszcze zmiany w zakresie raportowania podatkowego, przede wszystkim mam tu na myśli regulacje dotyczące informacji podsumowujących. To istotne zmiany, które mają znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców mających zagranicznych kontrahentów.
Która z tych kwestii może sprawić podatnikom najwięcej problemów?
Myślę, że w praktyce istotne znaczenie będzie miało skrócenie okresów sprawozdawczych dla informacji podsumowujących z trzech miesięcy do miesiąca, po przekroczeniu określonego pułapu obrotu. Do tego dochodzi jeszcze zmiana terminu na złożenie informacji podsumowującej. Obecnie składa się ją do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest składana. Od 1 stycznia 2010 r. informację podsumowującą będzie trzeba złożyć do 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Wprawdzie przewidziana została możliwość składania informacji podsumowujących w formie elektronicznej do 25. dnia miesiąca następnego, jednak ze względu na brak przepisów wykonawczych trudno teraz powiedzieć, jak będzie wyglądać realizacja tej opcji w praktyce. Do tego dochodzi konieczność wykazywania w informacjach podsumowujących usług świadczonych dla podatników z innych krajów UE (obecnie informacja obejmuje tylko wewnątrzwspólnotowy ruch towarowy). To oznacza mniej czasu i jednocześnie więcej pracy w związku z dopełnieniem formalności. Aby sprostać nowym wymogom, firmy będą musiały znacznie usprawnić przepływ informacji oraz dokumentów potrzebnych do sporządzenia informacji podsumowującej.
Na jakie jeszcze zmiany warto zwrócić uwagę?
Warto przyjrzeć się bliżej nowym zasadom powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług, gdyż będą one miały również wpływ na określanie informacji podsumowującej, w której będziemy wykazywać świadczenie usług dla podatników z innych krajów UE. Ta zmiana będzie miała też wpływ na sposób określania kursu wymiany walut, który będzie służył do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
Jak przygotować się do tych zmian?
Kluczowe jest przygotowanie się do nowych zasad raportowania podatkowego. Pierwszym krokiem powinien być przegląd dokonywanych transakcji w świetle planowanych zmian. Ponadto niezbędna może się okazać weryfikacja systemów finansowo-księgowych oraz usprawnienie procedur związanych z przepływem dokumentów oraz informacji, szczególnie u większych podatników.
*Kamil Lewandowski
doradca podatkowy z kancelarii Parulski i Wspólnicy