Spółka, która sprzedała nieruchomość zwolnioną z VAT, musi skorygować wcześniej odliczony podatek.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że spółka ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy odliczyła podatek przy nabyciu nieruchomości, a zbywając ją korzystała ze zwolnienia.
W omawianej sprawie skarżąca spółka kupiła grunt wraz z budynkiem. Następnie odliczyła VAT od nabycia nieruchomości. Spółka nie wprowadziła jednak budynku do środków trwałych, ale go sprzedała, a zatem nastąpiła zmiana jego przeznaczenia. Co ważne, uzyskała interpretację indywidualną, w której minister finansów uznał, że sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT. Interpretacja ta nie była jednak przedmiotem zaskarżenia. Spółka w omawianej sprawie nie zgodziła się z drugą interpretacją wydaną przez ministra, w której uznał on, że ma obowiązek korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości była zwolniona z podatku.
Sąd zgodził się z interpretacją ministra finansów. Orzekł, że w sytuacji zmiany przeznaczenia budynku oraz biorąc pod uwagę, że zbycie było zwolnione z opodatkowania VAT, spółka jest zobowiązana do złożenia korekty podatku naliczonego. WSA wskazał, że podstawą prawną takiego rozstrzygnięcia jest art. 91 ust. 7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w art. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1 (po zakończeniu roku), ust. 2 zdanie trzecie (po zakończeniu roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania) i ust. 3 (w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po roku, za który dokonuje się korekty).
Sąd wyjaśnił, że okolicznością, która przesądziła o obowiązku korekty podatku naliczonego przez spółkę, jest fakt, że sprzedaż nieruchomości została zwolniona z VAT. Co więcej, za obowiązkiem korekty podatku przemawiała również zasada neutralności podatku od towarów i usług. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 2080/09
Ważne
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonegodo uchwalenia zwolnień podmiotowych