Biuro rachunkowe, które nie będzie świadczyć usług doradztwa podatkowego, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT
Podatniczka zamierza otworzyć biuro rachunkowe.
– Czy mogę korzystać ze zwolnienia VAT – pyta pani Magdalena z Torunia.
Zakres stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT określa art. 113 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 100 tys. zł. Przy czym w 2009 r. limit ten wynosił 50 tys. zł, natomiast w 2011 r. wzrośnie do 150 tys. zł. Ustawodawca zawężył też krąg podmiotów mogących skorzystać z tego zwolnienia.
Krzysztof Ścipień, doradca podatkowy w BDO, biuro w Katowicach, tłumaczy nam, że ze zwolnienia podmiotowego zostali wyłączeni m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa oraz usługi prawnicze.
– Tym samym bardzo ważne jest ustalenie, jakie usługi będzie świadczyło biuro rachunkowe, gdyż jeśli będą to usługi doradcze, wówczas wyłączona zostanie możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – ostrzega Krzysztof Ścipień.
Ekspert dodaje, że ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie zdefiniowano pojęcia doradztwo. W tym celu warto się odwołać do znaczenia słownikowego danego pojęcia. Zgodnie z definicją słownikową doradztwem jest udzielanie fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych.
A zatem użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko, obejmując nim również doradztwo podatkowe.
– Do czynności z zakresu doradztwa podatkowego należą, m.in. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych i udzielanie im pomocy w tym zakresie – wymienia Krzysztof Ścipień. Analogiczne czynności mogą być wykonywane przez podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe.
Wobec powyższego mamy do czynienia z wzajemnym pokrywaniem się czynności. Aby wyjść z tego impasu – jak podpowiada Krzysztof Ścipień – rozstrzygające będzie odwołanie się do klasyfikacji statystycznych. Jak wynika z PKWiU, usługi rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego mieszczą się w grupowaniu 74.12, przy czym grupowanie to obejmuje:
● usługi w zakresie rachunkowości i kontroli ksiąg (PKWiU 74.12.1),
● usługi w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych (PKWiU 74.12.11),
● usługi w zakresie sprawdzania rachunków (PKWiU 74.12.12),
● usługi w zakresie sprawozdań finansowych (PKWiU 74.12.13),
● usługi w zakresie rachunkowości, pozostałe (PKWiU 74.12.14),
● usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych (PKWiU 74.12.2),
● usługi w zakresie doradztwa podatkowego (PKWiU 74.12.3).
– Skoro więc nomenklatura klasyfikacyjna różnicuje usługi w zakresie księgowości od usług doradztwa podatkowego, to nieuzasadnione jest zrównanie tych usług – stwierdza nasz rozmówca z BDO.
Zatem biuro rachunkowe, które będzie świadczyć wyłącznie usługi księgowe z wyjątkiem doradztwa podatkowego, będzie mogło korzystać ze zwolnienia podmiotowego.