Usługowo prowadzący księgi rachunkowe muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie zagrożone jest wysokimi karami finansowymi. Osobie odpowiedzialnej grozi też do 8 lat pozbawienia wolności za brak nadzoru.
Biura rachunkowe, które nie stosują procedur w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, muszą się liczyć w wysokimi karami finansowymi. Przypomnijmy, że na dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych zadań w tym zakresie przedsiębiorcy ci mieli czas do 22 kwietnia.
Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego usługowo prowadzących księgi może kosztować nawet 750 tys. zł.
– Biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, muszą stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego – twierdzi Łukasz Motała, wiceprezes zarządu 4 AUDYT. Zakres tych czynności zależny jest od ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z uwzględnieniem m.in. rodzaju klienta, jego stosunków gospodarczych, oferowanych produktów lub przeprowadzanych transakcji.

Identyfikacja klienta

Ekspert wyjaśnia, że środki bezpieczeństwa polegają m.in. na identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, identyfikacji beneficjentów rzeczywistych transakcji, ustaleniu zależności klienta i beneficjenta rzeczywistego transakcji. Wiąże się to również z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców prowadzących księgi informacji dotyczących celu oraz charakteru zawierania przez klienta stosunków gospodarczych, a także ich bieżącego monitorowania łącznie z analizą, czy przeprowadzane transakcje są zgodne z posiadaną wiedzą o kliencie i profilu jego działalności.Środki bezpieczeństwa

Łukasz Motała podkreśla, że w praktyce funkcjonowania biur rachunkowych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego będzie dotyczył przede wszystkim momentu zawierania umowy o usługowe prowadzenie ksiąg z klientem, pojawienia się wątpliwości, czy otrzymane wcześniej dane identyfikujące klienta są prawdziwe lub pełne. Będzie się również wiązał z sytuacjami, w których zaistnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Joanna Dudek, radca prawny, senior menedżer w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza podkreśla, że niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może pociągać za sobą karę do wysokości 750 tys. zł. Wysokość kary, jaka zostanie nałożona w konkretnej sytuacji, powinna zostać ustalona z uwzględnieniem rodzaju i zakresu naruszenia oraz możliwości finansowych podmiotu karanego.
– Nie można zapominać również, że brak wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie zwalczania prania pieniędzy może także narazić osoby odpowiedzialne na sankcje karne w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – mówi Joanna Dudek.

Osoba odpowiedzialna

Małgorzata Chruściak, partner w warszawskim biurze CMS, przypomina, że regulacja dotycząca przeciwdziałaniu prania pieniędzy nakłada na instytucje obowiązane konieczność wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobową jest to osoba wykonująca tę działalność. Gdy w biurze rachunkowym została wyznaczona taka osoba, to ona będzie ponosifła odpowiedzialność karną, a w przypadku jej braku będzie odpowiadał ten kto zarządza biurem zgodnie z ogólnymi zasadami. Ekspert dodaje jednak, że przepisy nie są całkowicie jasne w tym przypadku, w związku z tym nie można wykluczyć interpretacji, że mimo wyznaczenia osoby odpowiedzialnej odpowiedzialność karną będą ponosić także inne osoby zarządzające biurem.