Podatnicy którzy ewidencjonują sprzedaż w kasie fiskalnej mogą odliczyć część wydatków na ich zakup.
NOWE PRAWO
Nowe rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733) podtrzymuje dotychczasowe zasady rozliczenia nabycia kas fiskalnych. Odliczenia można dokonać po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze podatnik musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Po drugie podatnik musi rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów. Po trzecie podatnik musi mieć dowód zapłaty całej należności za kasę.
Limit odliczenia uzależniony jest od wybranego przez podatnika okresu rozliczenia – miesięcznego lub kwartalnego. Zasady odliczenia zostały zachowane, ale wprowadzono miesięczny i kwartalny limit kwotowy. Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, to w okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł. Jeżeli natomiast podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne, to kwota zwrotu nie może przekroczyć 50 proc. powyższej kwoty, nie więcej jednak niż 350 zł. Odliczenie może być dokonane w deklaracji VAT-7 lub VAT-7D i VAT-7K.
W nowym rozporządzeniu utrzymane zostały przypadki, w wyniku których podatnicy będą zobowiązani do dokonania zwrotu odliczonych kwot poniesionych na zakup kas rejestrujących, np. gdy w okresie od trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, dokonano odliczenia z naruszeniem obowiązujących limitów. Rozporządzenie obowiązuje od początku 2011 roku.
700 zł maksymalna kwota, którą można odliczyć na zakup każdej z kas (nie więcej niż 90 proc. ceny jej zakupu)