Przedsiębiorca, który świadczy usługi szkoleniowe zwolnione z VAT i jednocześnie dostarcza książki na takie kursy, od tej dostawy także nie zapłaci podatku.
Od początku 2011 roku zwolnienie z VAT obejmuje oprócz usług edukacyjnych również czynności (dostawę towarów i świadczenie usług), które można uznać za ściśle związane z usługami edukacyjnymi.
Jak wyjaśniło „DGP” Ministerstwo Finansów, zwolnienie od podatku nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
● nie są one niezbędne do wykonania zwolnionej usługi podstawowej lub
● ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
A zatem w przypadku gdy firma świadcząca usługę edukacyjną (usługę kształcenia) zwolnioną z VAT dostarcza także podręczniki służące do nauki w ramach tej usługi, dostawa taka – co do zasady – może podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Zwolnienie nie przysługuje, gdy czynności te są konkurencyjne w stosunku do podatników niekorzystających z tego zwolnienia.
Ministerstwo Finansów zastrzega, że uznanie danej czynności za ściśle związaną ze świadczeniem zwolnionej usługi podstawowej oraz zbadanie, czy nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ze zwolnienia, będzie wymagało każdorazowej analizy konkretnego stanu faktycznego.