Osoba zatrudniona na etacie oraz sprzedająca w sposób systematyczny, zorganizowany i ciągły towary na portalu aukcyjnym jest objęta VAT-em.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że fakt stałego zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej nie eliminuje automatycznie możliwości prowadzenia przez podatnika dodatkowo działalności gospodarczej za pośrednictwem portalu internetowego. Jeśli działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, to osoba sprzedająca towary na aukcjach prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i jest podatnikiem VAT.
W omawianej sprawie skarżący sprzedawał na portalu aukcyjnym przez okres pięciu lat od 30 do 80 towarów miesięcznie. Zdaniem sądu okoliczność dużej częstotliwości i ciągłości dokonywanych transakcji sprzedaży oraz zwiększanie posiadanych kont na portalu aukcyjnym, a także wielkość wpływów z tytułu sprzedaży świadczą o tym, że podatnik prowadził działalność gospodarczą. Bez znaczenia był fakt zatrudnienia w straży pożarnej.
Sąd orzekł również, że organ podatkowy przy ustalaniu podstawy opodatkowania prawidłowo odmówił zastosowania metody marż, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawę opodatkowania podatkiem jest marża. Stanowi ona różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.
Sąd wyjaśnił, że w sprawie podatnika nie wystąpiły okoliczności wymienione w tym przepisie. Świadczy o tym m.in. brak faktur zakupu oraz ewidencji. Organ podatkowy mógł więc zastosować metodę szacowania podstawy opodatkowania. W tym celu powinien jednak ustalić możliwie precyzyjnie, jakie towary zostały sprzedane i za jaką cenę. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Wr 17/11