Usługi fizjoterapeutów są zwolnione z VAT, bo służą zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jak korzystać ze zwolnienia VAT przy świadczeniu usług fizjoterapii. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik planuje prowadzić działalność w zakresie fizjoterapii. Podmiotem formalnie świadczącym usługi będzie podatnik. Natomiast zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane będą bezpośrednio przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, pozostające z podatnikiem w stosunku pracy lub będące jego zleceniobiorcami. Prowadzona działalność nie będzie wykonywana w formie Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Poznańska izba przypomniała, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są w ramach zawodów (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, psychologów i osób wykonujących inne zawody medyczne, o których mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej).
Działania podejmowane w ramach fizjoterapii na rzecz konkretnego pacjenta służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Dla świadczonych usług medycznych podatnik może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Usługi te bowiem spełniają podstawowe przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, tj. są świadczone w ramach wykonywania zawodów wymienionych w tym przepisie oraz służą zachowaniu, przywracaniu czy poprawie zdrowia.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-321/11-2/AK).