Podatnik, który omyłkowo wykazał na paragonie fiskalnym stawkę VAT zamiast zwolnienia, nie musi płacić nienależnej kwoty zobowiązania.
Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego wykazuje na paragonach sprzedaż ze stawką zwolnioną. Ze zwolnienia podmiotowego korzystają przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (bez VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł. Podatnicy rozpoczynający w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych mogą wybrać zwolnienie, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym wskazanego limitu.
W praktyce zdarza się jednak, że na paragonach wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT znajdzie się stawka podstawowa. Tak było w przypadku podatnika, któremu w wyniku kontroli urząd skarbowy nakazał zapłatę VAT wykazanego przez pomyłkę na paragonach.
Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w kancelarii Chałas i Wspólnicy, tłumaczy, że przepisy dotyczące VAT nakładają obowiązek zapłaty podatku, nawet jeżeli transakcja nie była objęta VAT lub była z tego podatku zwolniona, gdy została wystawiona faktura, w której wykazano kwotę podatku związaną z taką transakcją.
– Ten rygorystyczny przepis mający na celu ochronę przed nadużyciami ma jednak zastosowanie wyłącznie do dokumentów, jakimi są faktury VAT – podkreśla Paweł Jabłonowski.
Ekspert dodaje, że faktura VAT stanowi dowód na istnienie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Paragon fiskalny nie może jednak stanowić takiego dowodu, tym samym nie rodzi ryzyka nadużyć ze strony osób otrzymujących takie dokumenty.
– Paragon fiskalny nie może być dokumentem generującym obowiązek zapłaty podatku, w przeciwieństwie do faktury VAT – dodaje ekspert.
Tym samym kwoty podatku wykazane w paragonach fiskalnych nie stanowią podstawy do zapłaty podatku, a tym bardziej nie generują obrotu opodatkowanego VAT.
– W konsekwencji nie mogą prowadzić do utraty zwolnienia podmiotowego przez podatnika, skutkującego obowiązkiem rejestracji na potrzeby VAT, jako podatnika VAT czynnego – ocenia nasz rozmówca.
Innym zagadnieniem jest sprostowanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się paragony fiskalne.
Przepisy dotyczące VAT nie regulują kwestii korekt tego dokumentu, co powoduje, że nie można paragonów w prosty sposób skorygować jak faktury VAT – zwraca uwagę Paweł Jabłonowski.
W opinii eksperta pomyłkę tę należy uwzględnić w tzw. ewidencji korekt prowadzonej przez podatnika w związku z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.
Ważne!
Paragon fiskalny ma ułatwić sprzedawcom weryfikację poprawności podstawy opodatkowania VAT oraz potwierdzać sprzedaż towarów lub usług