Zdaniem niektórych urzędów skarbowych odpłatne finansowanie przez określony czas zakupu towaru lub usługi przez sprzedawcę, tzw. kredyt kupiecki, jest opodatkowane VAT. Czy jest to właściwe podejście?
Nie jest to słuszny pogląd, gdyż kredyt kupiecki stanowi usługę finansową zwolnioną z podatku od towarów i usług. Na szczęście dyrektorzy izb skarbowych działający w imieniu ministra finansów mają odmienne zdanie. Przykładem jest interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-369/11-2/SJ). Spółka prowadziła działalność górniczą, wydłużała niektórym odbiorcom terminy płatności za sprzedany towar (czyniła to odpłatnie). Wynagrodzeniem spółki były odsetki należne za cały okres finansowania klienta – od daty sprzedaży do dnia wymagalności płatności.
Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym odsetki stanowią wynagrodzenie za odrębną od dostawy towarów usługę. Według dyrektora izby skarbowej takie czynności stanowią usługę finansowania potocznie zwaną kredytem kupieckim, zwolnioną z VAT. Podobne stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 lutego 2011 r. (nr IPPP2-443-958/10-2/IŻ). W obu przypadkach izby skarbowe potwierdziły, że kredyt kupiecki korzysta ze zwolnienia z VAT jako usługa udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.
Warto wskazać, że w interpretacjach dotyczących kredytu kupieckiego pojawia się odwołanie do dwóch kluczowych dla tej kwestii wyroków: Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 października 1993 r. (sprawa C-281/91) oraz NSA z 25 września 2008 r. (sygn. akt I FSK 1284/07).
Na tym tle odmienne stanowisko wypowiedziane w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP1/443-262/10/MS oraz ITPP1/443-1217/09/MS), w którym stwierdzono, że kredyt kupiecki stanowi część składową ceny sprzedaży i powinien być opodatkowany według stawki VAT właściwej dla dostawy towaru lub świadczenia usługi, wydaje się wyjątkiem, który zapewne podważą sądy.
not. MGM