Od 1 lipca 2011 r. nabywcy odpadów szklanych, którzy są objęci obowiązkiem rozliczania VAT, muszą ujmować je w księgach rachunkowych na podstawie faktury wewnętrznej.
Odbiorcy odpadów przetwarzalnych, w tym odpadów szklanych, gumowych, z tworzyw sztucznych, a także złomu akumulatorowego będący podatnikami VAT zamiast sprzedawców muszą rozliczać ten podatek. Taką zmianę wprowadziła od 1 lipca ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 134, poz. 780).
Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że w związku z tym sprzedawca odpadu wystawia fakturę sprzedaży bez VAT, z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca przez tzw. odwrotne obciążenie.
Nabywca zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej w celu rozliczenia VAT. Faktura rozliczana jest w księgach w dniu jej wystawienia. Kwota podatku należnego z faktury wewnętrznej stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego do odliczenia.
Ekspert wyjaśnia, że księgowanie u nabywcy odpadów szklanych faktury od kontrahenta powinno mieć następujący zapis: stron Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu, strona Ma konto 201 – Rozrachunki z dostawcami.
Przyjęcie odpadu do magazynu ujmuje się: strona Wn konta 310 – Zapasy, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu. Z kolei VAT księguje się na podstawie faktury wewnętrznej – Wn konto 225 – Rozliczenie VAT naliczonego, strona Ma konta 224 – Rozliczenie VAT należnego.
– Fakturę wewnętrzną można również ująć za pośrednictwem konta 300 – Rozliczenie zakupu, wówczas dodatkowo wystąpią zapisy po stronie Wn oraz Ma tego konta w wysokości podatku należnego równego podatkowi naliczonemu – twierdzi Adam Misiński.
Analogiczne zapisy księgowe wystąpią w przypadku innych transakcji, które w trakcie 2011 roku zostały objęte obowiązkiem rozliczenia VAT przez nabywcę, np. dotyczące złomu.
Ważne!
W przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne