Podatnik podatku od towarów i usług niebędący małym podatnikiem nabył towar na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej od małego podatnika rozliczającego się tzw. metodą kasową. Sprzedawca czynność udokumentował fakturą oznaczoną faktura VAT-MP.

Podatnik za zakupiony towar nie zapłacił kontrahentowi. Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanej faktury VAT-MP?

Ministerstwo Finansów wyjaśniło nam, że w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną faktura VAT-MP podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:

● uregulował część należności na rzecz małego podatnika – w tej części;

● uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika;

● przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

A zatem w przypadku nieuregulowania w ogóle należności za zakupiony towar od małego podatnika stosującego tzw. metodę kasową rozliczeń podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT-MP dopiero w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym przypada 90. dzień od dnia, w którym otrzymał towar, pod warunkiem że towar ten będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Par. 18 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.).