Odbiorcy odpadów przetwarzalnych, w tym odpadów szklanych, gumowych, z tworzyw sztucznych, a także złomu akumulatorowego będący podatnikami VAT zamiast sprzedawców muszą rozliczać ten podatek. Taką zmianę wprowadziła od 1 lipca ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 134, poz. 780).

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że w związku z tym sprzedawca odpadu wystawia fakturę sprzedaży bez VAT, z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca przez tzw. odwrotne obciążenie.

Nabywca zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej w celu rozliczenia VAT. Faktura rozliczana jest w księgach w dniu jej wystawienia. Kwota podatku należnego z faktury wewnętrznej stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Ekspert wyjaśnia, że księgowanie u nabywcy odpadów szklanych faktury od kontrahenta powinno mieć następujący zapis: stron Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu, strona Ma konto 201 – Rozrachunki z dostawcami.

Przyjęcie odpadu do magazynu ujmuje się: strona Wn konta 310 – Zapasy, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu. Z kolei VAT księguje się na podstawie faktury wewnętrznej – Wn konto 225 – Rozliczenie VAT naliczonego, strona Ma konta 224 – Rozliczenie VAT należnego.

– Fakturę wewnętrzną można również ująć za pośrednictwem konta 300 – Rozliczenie zakupu, wówczas dodatkowo wystąpią zapisy po stronie Wn oraz Ma tego konta w wysokości podatku należnego równego podatkowi naliczonemu – twierdzi Adam Misiński.

Analogiczne zapisy księgowe wystąpią w przypadku innych transakcji, które w trakcie 2011 roku zostały objęte obowiązkiem rozliczenia VAT przez nabywcę, np. dotyczące złomu.

Ważne!

W przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne