Podatnik, który utracił dowód uregulowania długu celnego, powinien wystąpić o duplikat, gdyż celnicy mogą kontrolować towar dopuszczony do obrotu.
Służba celna na prawo do kontroli towarów wprowadzanych na teren Unii Europejskiej, także po dopuszczeniu towarów do obrotu. Z tego właśnie powodu należy przechowywać dowody uregulowania długów celnych, tzn. zapłaty cła, VAT czy akcyzy. Warto zachować dowód zapłaty akcyzy, ponieważ bez niego nie można zarejestrować samochodu. Jednak ustawodawca przewidział możliwości uzyskania duplikatu dokumentów, w sytuacji gdy dokumenty uległy zniszczeniu lub zostały zgubione. Może się też zdarzyć, że podatnikowi zostanie skradziona firmowa dokumentacja (np. dokumenty celne i dowody uregulowania długu celnego) podczas podroży.
W takich przypadkach również do organów celnych stosuje się przepisy rozdziału dziesiątego Ordynacji podatkowej w sprawie udostępniania akt. Zgodnie z art. 178 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) strona ma prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek lub odpisów.