Budując drogę dojazdową do inwestycji prywatnych gmina nie odliczy VAT z tego tytułu, jeśli droga ta ma charakter publiczny.
Reklama
W sprawie gmina wystąpiła o interpretację podatkową. Spytała o możliwość odliczenia VAT z faktur za wydatki poniesione na budowę dróg gminnych umożliwiających dojazd do działek położonych w strefie przemysłowej. Według pełnomocnika gminy, ma ona prawo do odliczenia VAT. Gmina zamierzała bowiem sprzedać działki prywatnym przedsiębiorcom, a następnie zbudować drogę do tych działek. Podatek należny z tytułu sprzedaży gruntu został przez gminę wykazany w deklaracji VAT-7. Tym samym budowa drogi ma związek z czynnością opodatkowaną – sprzedażą działek.
Z tym nie zgodził się minister finansów. Stwierdził, że gmina nie wykonywała budowy dróg na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z nabywcami działek, lecz budowała drogi w ramach wykonywania zadań własnych z zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego. A więc nie ma prawa do odliczenia.
Gmina się z tym nie zgodziła i zaskarżyła taką interpretację do sądu. W ocenie pełnomocnika, brak możliwości odliczenia VAT przez gminę i jednocześnie konieczność zapłaty VAT od sprzedaży działek czyni ją ułomnym podatnikiem. Jednak zarówno sąd pierwszej instancji jak i NSA przyznały rację fiskusowi.
Sędzia NSA Ryszard Pęk podkreślił, że kluczowe jest to, że droga ta ma charakter publiczny i gmina pozostaje jej właścicielem, dlatego też wykonując zadania publiczne nie ma prawa do odliczenia VAT. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT I FSK 965/11