Wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej wymienione czynności należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone stosownymi przepisami.

Starosta, działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania opisanych czynności, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem opłaty pobierane za wykonanie opisanych czynności nie są objęte VAT.

W związku z tym, że starostwo nie jest podatnikiem VAT, brak jest podstaw prawnych do wystawiania faktur VAT dokumentujących czynności, które zakresowi podmiotowemu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają. Nie ma więc obowiązku ewidencjonowania tych czynności w prowadzonych ewidencjach dla celów rozliczania podatku od towarów i usług i wykazywania ich w deklaracjach VAT-7.

Jednocześnie, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Z uwagi na fakt, że pobierane opłaty za czynności polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, a także kart wędkarskich nie są objęte VAT, na starostwie nie ciąży obowiązek dokumentowania tych czynności fakturami. Czynność ta powinna być udokumentowana dokumentem przewidzianym w ustawie o rachunkowości. Starostwo nie ma również obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 listopada 2011 r. (nr IPTPP2/443-523/11-3/BM).