Wykonując zadania zlecone przez powiat, starostwo wydaje prawa jazdy, karty pojazdu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe oraz karty wędkarskie.
Wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej wymienione czynności należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone stosownymi przepisami.
Starosta, działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania opisanych czynności, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem opłaty pobierane za wykonanie opisanych czynności nie są objęte VAT.
W związku z tym, że starostwo nie jest podatnikiem VAT, brak jest podstaw prawnych do wystawiania faktur VAT dokumentujących czynności, które zakresowi podmiotowemu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają. Nie ma więc obowiązku ewidencjonowania tych czynności w prowadzonych ewidencjach dla celów rozliczania podatku od towarów i usług i wykazywania ich w deklaracjach VAT-7.
Jednocześnie, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.
Z uwagi na fakt, że pobierane opłaty za czynności polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, a także kart wędkarskich nie są objęte VAT, na starostwie nie ciąży obowiązek dokumentowania tych czynności fakturami. Czynność ta powinna być udokumentowana dokumentem przewidzianym w ustawie o rachunkowości. Starostwo nie ma również obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 listopada 2011 r. (nr IPTPP2/443-523/11-3/BM).