Z takim postulatem wystąpił Związek Powiatów Polskich. Zdaniem MF rozwiązanie to nie jest możliwe, gdyż nie przewiduje go dyrektywa 2006/112/WE. MF krytycznie odniosło się też do propozycji stworzenia samorządom możliwości korzystania ze specjalnego funduszu utworzonego z wpłacanego przez nie VAT. Wskazało, że niektóre z zadań własnych samorządów korzystają z bezzwrotnych dotacji celowych. Ustanowienie specjalnego funduszu mogłoby prowadzić do sytuacji trudnej do zaakceptowania, czyli dwukrotnego zasilenia jednostek samorządu terytorialnego.

Źródłami dochodów własnych powiatów są m.in. udziały we wpływach z PIT i CIT. Poza dotacjami celowymi powiaty otrzymują również subwencje ogólne z budżetu państwa. Rozszerzenie powiatom źródeł dochodów (np. przez przyznanie udziału we wpływach z określonych podatków państwowych) może nastąpić jedynie przez przekazanie do realizacji tym jednostkom nowych zadań lub kompetencji.

W przypadku zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować systemowe zwroty VAT na ogólnych zasadach.