Podmioty działające w branży finansowej, zlecając wykonanie działań administracyjnych i pomocniczych podmiotom zewnętrznym (outsourcing), muszą ponieść koszt VAT.
O ile w państwach członkowskich UE przyjmuje się, że outsourcing usług świadczonych na rzecz instytucji finansowych, np. banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, które stanowią element usługi zwolnionej, nie powinien być opodatkowany VAT, to w Polsce nie jest to takie oczywiste.
Zdaniem Michała Galejczuka, doradcy podatkowego, partnera w Polish Advisory Group, analiza przepisów o VAT w zakresie np. usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi czy też ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi wskazuje, że nie są one spójne z przepisami wspólnotowymi oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Usługi finansowe w Polsce są jednymi z najdroższych w UE oraz generują koszty związane ze stosowaniem prawa, tj. koszty podatników oraz administracji uwikłanych w spory interpretacyjne

Polski ustawodawca zbyt daleko ograniczył zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy zakres zwolnienia z VAT usług zarządzania. Wykluczył ze zwolnienia m.in. usługi w zakresie administracyjnego zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy, w tym wyceny jednostek uczestnictwa bądź certyfikatów inwestycyjnych.
– Ponadto zwolnienie nie obejmuje usług stanowiących część usług zarządzania funduszami, świadczonych przez podmiot trzeci – podkreśla Michał Galejczuk.
W opinii naszego rozmówcy polska praktyka odbiega od standardów przyjętych w innych państwach UE. Przykładowo oficjalne interpretacje władz skarbowych Luksemburga, Wielkiej Brytanii czy Francji potwierdzają, że pojęcie usług zarządzania obejmuje poza zarządzaniem inwestycyjnym aktywami również czynności administracyjne związane z funduszami inwestycyjnymi (obsługa rachunkowa, wycena) oraz podlegają zwolnieniu również, gdy zostaną zlecone podmiotom trzecim.
Niezgodność polskich regulacji i praktyki z dyrektywą 2006/112/WE, dorobkiem trybunału i praktyką innych państw UE powoduje wiele negatywnych zjawisk. Polskie regulacje zaburzają konkurencję na rynku usług finansowych w UE, naruszają zasadę neutralności VAT, powodują efekt przerzucania tzw. ukrytego VAT na klientów w cenach usług.