Zaproponowana w par. 13 ust. 1 zmiana ma na celu objęcie zwolnieniem z VAT czynności zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi.

Obecnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) zwolnieniu z VAT podlegają usługi zarządzania funduszami wymienionymi w tym przepisie, m.in. funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Zwolnienie to nie obejmuje usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi.

Przypomnijmy, że dobrowolny fundusz to utworzony i zarządzany przez powszechne towarzystwo, prowadzący indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Fundusz dobrowolny będzie nową formą funkcjonowania funduszy emerytalnych oprócz istniejących dotychczas funduszy otwartych i pracowniczych.

W nowym rozporządzeniu znajdzie się także doprecyzowanie, że przez zarządzanie dobrowolnymi funduszami inwestycyjnymi trzeba będzie rozumieć takie czynności jak: zarządzanie aktywami, dystrybucję tytułów uczestnictwa, tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi, prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów, przechowywanie aktywów funduszy. Poszerzone zwolnienie nie będzie mieć zastosowania do czynności ściągania długów, usług doradztwa oraz usług w zakresie leasingu.

Zmienione rozporządzenie do ustawy o VAT ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Teraz projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Etap legislacyjny – projekt ministra finansów