Przedsiębiorca może optymalizować VAT, a nawet uchylić się od rozliczenia tego podatku, gdy nie otrzyma zapłaty od kontrahenta.
Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Fakturę wystawia się (poza niektórymi wyjątkami) nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Mając to na uwadze, przedsiębiorca może przesunąć obowiązek podatkowy w VAT, przez dokonanie dostawy towaru lub świadczenie usług w ostatnich dniach danego miesiąca, a wystawiając fakturę w ciągu 7 dni, czyli już w następnym miesiącu. Wtedy należny VAT do rozliczenia powstanie w tym następnym miesiącu, który rozlicza się w deklaracji składanej do 25. dnia kolejnego miesiąca.
Podobnie będzie przy rozliczeniu usług ciągłych, gdyż podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury. Fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Przepisy podatkowe nie precyzują, czym jest usługa ciągła. Z interpretacji podatkowych wynika, że przez to pojęcie należy rozumieć wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu, np. codzienna dostawa pieczywa do stałych odbiorców.
– Takie rozwiązanie ułatwia przedsiębiorcy obowiązki dokumentacyjne, gdyż daje mu możliwość wystawiania tylko jednej faktury VAT w każdym okresie rozliczeniowym (może być to miesiąc, kwartał, rok) – mówi Katarzyna Sala, ekspert z Eca Auxilium.
Innym sposobem optymalizacji w VAT, który dotyczy tylko firm nieotrzymujących zapłaty od kontrahentów, jest ulga na złe długi. Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.
Zgodnie z przepisami nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.