W ustawie o VAT obowiązują przepisy dotyczące szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego. Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy, do których mają zastosowanie te regulacje? - odpowiada Tomasz Michalik z MDDP.
Podatnicy, którzy wykonują czynności, dla których ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, czasem nie przywiązują szczególnej wagi do daty wystawienia faktury.
Tymczasem zgodnie z par. 11 rozporządzenia ministra finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur w wielu przypadkach, w których obowiązek podatkowy jest określony w sposób szczególny, podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed jego powstaniem.
Co się jednak stanie, jeżeli faktura będzie wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego?
W stanowiskach organów podatkowych funkcjonuje pogląd, że tak wystawiona faktura jest tzw. pustą fakturą, która nie potwierdza czynności opodatkowanej, a konieczność rozliczenia wynikającej z niej kwoty wynika – zgodnie z art. 108 ustawy o VAT – z samego faktu wystawienia faktury.
Pogląd ten jest oczywiście błędny. Konstrukcja przepisów ustawy pozwala uznać, że tak wystawiona faktura nie rodzi co prawda obowiązku podatkowego, ale stwarza dla nabywcy uprawnienie do odliczenia podatku w niej zawartego.
Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że faktura dotyczy konkretnej dostawy towarów (usługi), to niewątpliwie jest to faktura potwierdzająca tę właśnie czynność podlegającą opodatkowaniu.
Nie ma więc mowy o uznaniu tak przedwcześnie wystawionej faktury za pustą fakturę. Należy przyjąć, że tworzy ona prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych.

Niezasadność uznania faktury wystawionej przedwcześnie za fakturę pustą potwierdził ostatnio także WSA w Warszawie w wyroku z 24 lutego 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 1239/11). Sąd podkreślił, że faktury wystawione przedwcześnie dokumentowały rzeczywiste zdarzenia, a zatem nie można w takim przypadku mówić o pustych fakturach.