Firmy, które świadczą usługi nadawcze, telekomunikacyjne oraz elektroniczne, rozliczą VAT w punkcie obsługi kompleksowej.
Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie zmiany w dyrektywie 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którymi wszystkie usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze oraz usługi elektroniczne będą opodatkowane w państwie usługobiorcy. By uprościć przedsiębiorcom płacenie podatku Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić dwie uproszczone procedury rozliczeń VAT usług, oparte na mechanizmie punktu obsługi kompleksowej (ang. one stop shop).
Nowe procedury zostały uregulowane w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami.