Większość kwot niezbędnych do rozliczenia podatku podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, jednak nie wszystkie. Podatnik powinien zatem wiedzieć, w jaki sposób ująć poszczególne wartości, aby nie narazić się fiskusowi, dokonując nierzetelnych obliczeń.

Prawidłowe ujęcie kwot, na których bazują obliczenia dotyczące podatku jest niezwykle istotne, gdyż gwarantuje uzyskanie prawidłowej wartości. Nawet drobna zmiana cyfr, także tych wyrażonych w groszach, może powodować negatywne skutki, w postaci zaniżenia lub zawyżenia sumy, którą podatnik zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego. Jest to niezwykle ważne, szczególnie ze względu na to, że nierzetelnie ustalona wartość zobowiązania względem organu podatkowego pociąga za sobą negatywne dla podatnika konsekwencje.

Końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej zaokrągla się w górę

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Koniecznym jest również, aby podkreślić, że regulacja ta nie dotyczy opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a od 31 marca 2012 roku także przychodów (dochodów) opodatkowanych 19% zryczałtowanym podatkiem (tzw. podatek Belki).

Od 31 marca br. zmienia się metoda zaokrąglania w przypadku dochodów ze źródeł kapitałowych

Od 31 marca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy, w związku z czym powyższy przepis nabywa nowego brzemienia. Od tego momentu, podstawy opodatkowania, oraz kwoty podatków od nich będą podlegały zaokrągleniu do pełnych groszy w górę.

Dotyczy to tylko niektórych dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.


Wartości ujęte na fakturach VAT

Analizując zagadnienia związane ze sposobem zaokrąglania wartości kwot dotyczących rozliczenia podatkowego, należy mieć na uwadze, że podatek od towarów i usług podlega szczegółowym regulacjom.

Kwoty zawarte na dokumentach sprzedaży, takich jak faktura, nie podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych i należy je wykazywać wraz ze stosowną końcówką, wyrażoną w groszach. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Należy przy tym pamiętać, że kwoty wykazywane w fakturze podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Podstawa prawna: art. 63 Ordynacji podatkowej, § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care