Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni przysługuje także wtedy, gdy kwoty VAT wykazane w złożonej deklaracji zostały uregulowane na rzecz wystawcy faktury przez potrącenie wzajemnych wierzytelności.
Takie rozliczenie spełnia warunki dotyczące zwrotu podatku wyrażone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.
W sprawie, jaką rozpatrzył sąd, spółka, która zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją odcinka autostrady wystąpiła do ministra finansów o interpretację podatkową. Spytała, czy będzie mogła otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni, jeżeli faktury obejmujące wynagrodzenie dla operatora za usługi związane z naprawą szkód na autostradzie będą częściowo regulowane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności spółki i operatora (kompensata). Wartość jednorazowych transakcji zakupu od operatora, do których zastosowanie będzie miała kompensata wierzytelności, będzie w niektórych przypadkach niższa niż równowartość 15 tys. euro, a w niektórych równa lub większa od tej kwoty.
Minister finansów stwierdził, że nie jest to możliwe. Według niego, jeśli podatnik chce skorzystać z możliwości zwrotu nadwyżki podatku w terminie wcześniejszym, to płatność wynikająca z pojedynczej transakcji musi być zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mówi art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Tym samym obowiązek rozliczenia za pośrednictwem rachunku bankowego wyklucza przeprowadzenie tego rodzaju czynności w formie potrącenia.
Taka interpretacja została jednak uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Według sądu z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego odnosi się do transakcji powyżej 15 tys. euro. Stanowi to jedynie granicę zapłaty w formie gotówkowej, a równocześnie nie ma żadnego wpływu na możliwość dokonywania wzajemnych kompensat wierzytelności.
Z tym zgodził się również NSA. Sędzia Barbara Wasilewska podkreśliła, że warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury, podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1731/11.