Zapadł bardzo ważny wyrok dla podatników mających tzw. złe długi, czyli wierzytelności, których nie udało im się odzyskać przez 180 dni, licząc od upływu terminu płatności.
Skarżąca spółka wyjaśniła we wniosku o interpretację, że miewa trudności w uzyskiwaniu płatności od swoich klientów. W takich sytuacjach, w odniesieniu do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), spółka wysyła do dłużników zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dłużnika takiego zawiadomienia spółka po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie wymogi wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT są spełnione, koryguje w dół kwotę podatku należnego wynikającego z tych należności. Innymi słowy, po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych korzysta z ulgi na złe długi.
Spółka przyznała również, że w przypadku niektórych wierzytelności zastanawia się nad ich sprzedażą na rzecz osób trzecich. Chciała więc wiedzieć, czy w takim przypadku będzie musiała ponownie skorygować VAT, tym razem w górę. Zdaniem spółki w przypadku zbycia na rzecz osób trzecich długów, w stosunku do których skorzystała z ulgi na złe długi, a więc obniżyła podatek należny o kwotę podatku wynikającą z niezapłaconej faktury, nie ma obowiązku odwrócenia dokonanej korekty. W ocenie spółki nie dochodzi bowiem w takiej sytuacji do uregulowania należności, o którym mowa w art. 89a ust. 4 ustawy o VAT.