Gmina będzie realizować przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości. Ci ostatni mają obowiązkowo współfinansować inwestycje.
Oni również będą ponosić całkowite koszty eksploatacji wybudowanych oczyszczalni. Oczyszczalnie będą jednak stanowić własność gminy. Gmina ma wątpliwości, czy wpłaty mieszkańców podlegają opodatkowaniu VAT.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wskazał, że jednostki samorządu terytorialnego na gruncie VAT występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników VAT, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Organ podatkowy przypominał też, że istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym chodzi tutaj o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.
Zdaniem organu podatkowego wnoszone przez indywidualnych użytkowników oczyszczalni wpłaty stanowią w istocie zapłatę za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpłaty uiszczają wyłącznie osoby fizyczne, które następnie korzystać będą, jako uczestnicy inwestycji, z przydomowych oczyszczalni. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym. W konsekwencji świadczenia, do wykonania których zobowiązała się gmina w ramach umowy, stanowić będą odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Czynności te – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – podlegają opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla danego świadczenia.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2012 r. nr IPTPP1/443-313/12-4/IG.