Izby skarbowe twierdziły, że dla zastosowania zerowej stawki VAT konieczne jest, aby procedura wywozu towarów rozpoczęła się przez zgłoszenie eksportu złożone w polskim urzędzie celnym.
NSA podważył to stanowisko. W uchwale z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 3/12) z korzyścią dla firm rozstrzygnął spór z organami podatkowymi o prawo do stosowania 0-proc. stawki. Sąd uznał, że aby do eksportu można było stosować 0-proc. VAT, nie jest konieczne zgłoszenie eksportu towarów tylko w polskim urzędzie celnym. Można to zrobić również w innym urzędzie na terytorium Unii Europejskiej.
Roman Namysłowski, doradca podatkowy w Ernst & Young, podkreśla, że rozstrzygnięcie NSA zapewnia zgodność interpretacji polskich przepisów z prawem wspólnotowym. W żadnym artykule dyrektywy 2006/112 dotyczącym zwolnienia z VAT (czy też 0-proc. stawki) dla eksportu nie ma odwołania do przepisów celnych i warunku, aby procedura wywozu rozpoczęła się w danym kraju. Dyrektywa posługuje się pojęciem transportu lub wysyłki (czyli fizycznego przemieszczenia), a nie wywozu. W konsekwencji procedura wywozu może rozpoczynać się również w innym państwie UE.