Trybunał Sprawiedliwości UE w jednym z ostatnich wyroków z 6 września 2012 r. (sprawa C-324/11 Tóth) rozstrzygnął o możliwości odliczania podatku z faktur wystawianych przez podmiot, który nie spełnił warunków formalnych podatnika VAT. Tezy tego orzeczenia mogą mieć duże znaczenie także dla polskich przedsiębiorców.
Sprawa dotyczyła sporu między węgierskimi służbami podatkowymi a lokalnym przedsiębiorcą budowlanym G. Tóth. Jednemu z jego podwykonawców administracja węgierska cofnęła pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji kontrola podatkowa przeprowadzona w przedsiębiorstwie G. Tóth zakwestionowała odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez tego podwykonawcę. Węgierskie organy podatkowe zarzuciły, że nie sprawdził on ani statusu swojego podwykonawcy jako podatnika, ani tego, że osoby wykonujące prace były rzeczywiście zatrudnione przez tego podwykonawcę. Sprawa trafiła do sądu, a ten zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE.