Karta podatkowa jest najprostszą formą rozliczeń. Jej największą zaletą jest stała w ciągu roku wartość podatku. Przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym. Jedynym obowiązkiem podatnika jest wystawianie rachunków i faktur, poświadczających dokonanie sprzedaży i oraz wykonanie usług.

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczeń. Nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Największą zaletą karty podatkowej jest stała w ciągu roku wartość podatku, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wysokość zobowiązania jest indywidualnie ustalana co roku przez naczelnika urzędu skarbowego, w oparciu o rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę pracowników oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy.
Jedynym obowiązkiem ciążącym na podatniku jest wystawianie rachunków i faktur, poświadczających dokonanie sprzedaży wyrobów, towarów oraz wykonanie usługi. Jednakże nie każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej formy opodatkowania. Przysługuje ona przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Także przedsiębiorcy reprezentujący tzw. wolne zawody mogą skorzystać z tej uproszczonej formy opodatkowania.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 ze zm.)