Firma zajmuje się hurtową sprzedażą materiałów włókienniczych. Nie prowadzi działalności w zakresie obrotu wierzytelnościami. Otrzyma jednak wierzytelność (wynikającą z umowy pożyczki) jako aport. Wartość nominalna akcji wydanych w zamian za aport będzie odpowiadać wartości nominalnej wierzytelności. Dłużnik będzie kontynuował spłatę długu już na rzecz spółki jako nowego wierzyciela.
Czy w tej sytuacji otrzymanie aportu stanowi usługę opodatkowaną VAT? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że nie.
Organ podatkowy wyjaśnił, że aby doszło do opodatkowanego VAT świadczenia usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, a rezultatem tego związku powinno być wzajemne działanie tych podmiotów. Chodzi o to, że w zamian za usługę wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie. Między odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek.
Czynność polegająca na nabyciu wierzytelności spowoduje niewątpliwie uwolnienie zbywcy od ciężaru egzekwowania należności, co ma charakter usługi. Jednocześnie jednak trzeba pokreślić, że w opisanej sytuacji nominalna wartość obejmowanych przez podmiot wnoszący aport akcji będzie odpowiadać nominalnej wartości wierzytelności wnoszonej w formie aportu.
W przypadku planowanej transakcji nie jest też przewidziana zapłata wynagrodzenia w związku z otrzymaniem wierzytelności bądź ich egzekwowaniem. W konsekwencji nie dojdzie do odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Spółka otrzymująca aport nie dokona również nieodpłatnego świadczenia usług, opodatkowanego VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. A tak jest w tym przypadku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 stycznia 2013 r., sygn. 7 IPTPP2/443-864/12-2/AW