Polski oddział zagranicznego przedsiębiorstwa ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z wykonywaniem usług serwisowych, nawet jeśli formalnie świadczy je na rzecz swojej spółki matki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Brytyjska spółka zajmuje się produkcją silników i agregatów. Jej oddział w Polsce sprzedaje te urządzenia, a także świadczy usługi ich serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Oddział wystąpił do ministra finansów o interpretację podatkową. Pytał, czy ma prawo do pełnego odliczenia VAT związanego z zakupami np. części niezbędnych do wykonywania w Polsce napraw, jeśli usługi serwisu gwarancyjnego są dokumentowane na spółkę zagraniczną.
Minister finansów stwierdził, że oddział nie może odliczyć VAT. Uznał, że usługi świadczone przez oddział są wykonywane w ramach jednego podmiotu – a więc przynajmniej formalnie na rzecz zagranicznej spółki matki, a nie polskich odbiorców. Dlatego też nie spełniają definicji świadczenia usług, o której mówi ustawa o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Tym samym według fiskusa, jeśli oddział jedynie dokonuje zakupów w Polsce, a usługi świadczy za granicą, to w naszym kraju jest tylko konsumentem, a nie podatnikiem VAT. Stąd też tego podatku w Polsce odliczyć nie może.
Sprawa trafiła do sądu. W skardze oddział podkreślił, że fakt wykonywania usług na rzecz zagranicznej spółki wynika jedynie z zasad wewnętrznych rozliczeń, natomiast w rzeczywistości oddział świadczy usługi na zewnątrz, na rzecz klientów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił interpretację i uznał, że oddział ma prawo do odliczenia podatku. NSA, rozpatrując kasację złożoną przez ministra finansów, utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. Podkreślił, że minister w sposób nieuprawniony uznał, iż oddział jest w Polsce tylko konsumentem, a nie podatnikiem VAT. Według sądu, jeśli oddział wykonuje usługi gwarancyjne na rzecz swojej jednostki macierzystej, to w praktyce usługi te świadczy jeden podmiot – jako całość – czyli producent silników na rzecz klientów, którzy kupili w Polsce jego produkty. W ocenie NSA stanowisko ministra narusza zasadę neutralności VAT dla przedsiębiorców.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 493/12.

Oddział w Polsce z prawem do odliczenia VAT

Wojciech Kotowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Orzeczenie to może być szczególnie istotne dla oddziałów, których jednostka macierzysta nie wykonuje sprzedaży na terytorium Polski. NSA podważył stanowisko prezentowane przez część organów podatkowych, polegające na wąskim definiowaniu zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Spór między podatnikiem a organami podatkowymi koncentrował się na związku dokonywanych zakupów z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Organy podatkowe argumentowały, że wykonywanie usług gwarancyjnych na rzecz jednostki macierzystej w Wielkiej Brytanii nie pozwala na stwierdzenie istnienia takiego związku. Relacje między oddziałem a jednostką macierzystą danej spółki są relacjami wewnątrzzakładowymi. Nie występują w ich ramach czynności podlegające VAT. Natomiast NSA zwrócił uwagę, że związek zakupów z działalnością opodatkowaną należy analizować szerzej. Skoro oddział i jednostka macierzysta są jednym podatnikiem dla celów VAT podzielonym organizacyjnie, zakupy związane z realizacją praw gwarancyjnych są związane ze świadczeniem podatnika jako takiego. Powyższe orzeczenie jest istotnym potwierdzeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów realizowanych przez oddziały spółek zagranicznych.