Podatnicy mają wątpliwości, w jakich okolicznościach handel w sieci fiskus może uznać za działalność gospodarczą. O wyjaśnienia na ten temat poprosili posłowie. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 15274/13) wskazało, że w tym celu odnieść się należy do regulacji zarówno dotyczących VAT, jak i PIT.
MF podaje, że od 1 kwietnia 2013 r. w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jednoznacznie wskazano, że nie jest uznawany za podatnika każdy, kto dokonuje transakcji w sposób okazjonalny. Dodatkowo podatnik rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. zł. Po przekroczeniu limitu podatnik ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, a każda transakcja podlegać będzie opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług. Zasady te mają zastosowanie do osób fizycznych sprzedających towary za pośrednictwem internetu.
Z kolei w PIT źródłem opodatkowanego przychodu uzyskanego ze sprzedaży na aukcji internetowej może być odpłatne zbycie rzeczy lub pozarolnicza działalność gospodarcza. Pierwszy przypadek zachodzi, gdy zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym rzecz została kupiona. Z kolei przychody uzyskane ze sprzedaży na aukcjach internetowych będą zaliczane do pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli jest to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. MF wyjaśnia, że zarobkowy charakter oznacza nastawienie na osiągnięcie zysku, dochodu. Natomiast zorganizowany sposób działania to prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny, uporządkowany. O zorganizowanym charakterze działalności zarobkowej może świadczyć ponadto wyodrębnienie istnienia pewnych składników materialnych i niematerialnych służących jej prowadzeniu czy też przyjęcie określonej formy organizacyjno-prawnej i dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, choć tych okoliczności nie należy uważać za element decydujący.