Zanim minister finansów wyda interpretację w sprawie zwolnień z podatku od towarów i usług, z jakich może korzystać (lub nie) organizacja pożytku publicznego, powinien ocenić, czy taki podmiot w ogóle może być podatnikiem VAT. Zwolnienia dotyczą bowiem tylko podatników. Tak wynika z orzeczenia NSA.
Sąd zajął się interpretacją indywidualną wydaną dla organizacji pożytku publicznego (OPP), która zgodnie ze statutem wspiera osoby niepełnosprawnych (m.in. udziela porad w zakresie spraw socjalno-bytowych, prawnych, psychologicznych). Organizacja wyjaśniła, że jej usługi są dla odbiorców darmowe, a pieniądze pozyskuje z dotacji publicznych, a także darowizn od osób fizycznych oraz przedsiębiorstw czy innych organizacji. Podkreśliła, że nigdy nie rejestrowała działalności gospodarczej ani też nie rejestrowała się dla celów VAT. W związku z tym spytała ministra finansów, czy musi odprowadzać VAT od otrzymywanych środków finansowych.
Minister finansów uznał, że tak, ponieważ świadczone przez organizację usługi nie są objęte żadnym ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Podkreślił, że działania organizacji nie wpisują się ani w usługi związane z pomocą społeczną, ani związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dlatego też muszą być opodatkowane 23-proc. stawką VAT.
OPP złożyła skargę do sądu. Uważała, że organ błędnie uznał, że otrzymane przez nią dotacje i darowizny stanowią obrót dla celów rozliczania VAT, a jej działania dla niepełnosprawnych są traktowane tak samo jak usługi odpłatne świadczone przez przedsiębiorców.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację. Uznał, że minister nie może wydawać opinii tylko na tej podstawie, że we wniosku o wykładnię przepisów znalazło się sformułowanie, że za realizowane działania wnioskodawca otrzymuje zapłatę w postaci dotacji i darowizn pieniężnych. To rozstrzygnięcie utrzymał w mocy NSA. Zalecił, aby minister ponownie wydał interpretację, badając, czy wnioskodawca spełnia warunki do uznania za podatnika VAT, które są wymienione w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w szczególności czy OPP działa jak producent czy handlowiec.
Wyrok jest prawomocny.

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Aktywność ta obejmuje przede wszystkim wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 czerwca 2013 r. (sygn. I FSK 920/11).