Sprzedaż na aukcjach charytatywnych spełnia, co do zasady, przesłanki odpłatnej dostawy towarów i podlega opodatkowaniu VAT. Nie zawsze oznacza to jednak konieczność faktycznego naliczenia i odprowadzenia podatku.
Takie wyjaśnienia zawarło Ministerstwo Finansów (MF) w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12267/12) w sprawie wydawanych interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania 23-proc. stawką VAT aukcji organizacji charytatywnych (m.in. WOŚP).
Resort podkreślił, że uwzględniając szczególny charakter i rolę organizacji charytatywnych oraz doniosłe cele, jakie przyświecają organizowanym przez nie aukcjom charytatywnym, wprowadzono par. 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.).
Regulacja umożliwia zwolnienie z VAT dostawy towarów dokonywanej przez organizacje pożytku publicznego (poza towarami wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym; Dz.U. z 2011 r., nr 108, poz. 626 z późn. zm.). Dotyczy to przypadków, gdy towary zostały nabyte przez OPP w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną lub za środki pieniężne pozyskane z takich zbiórek. MF dodaje, że zwolnienie stosuje się pod warunkiem że:
● OPP nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
● środki pieniężne uzyskane z tytułu dostawy towarów zostaną przeznaczone w całości na cele określone w pozwoleniu na przeprowadzenie przez tę OPP zbiórki publicznej, uzyskanym zgodnie z ustawą z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
● nie spowoduje to naruszenia warunków konkurencji.
Resort finansów podkreślił też, że nie jest jego intencją uzyskiwanie dodatkowych dochodów kosztem działalności charytatywnej.
Jednak zdaniem Wojciecha Śliża, doradcy podatkowego i dyrektora w PwC, minister finansów po raz kolejny udowadnia, że nie dostrzega istoty problemu, który sygnalizują organizacje charytatywne, środowiska prawnicze, a ostatnio też posłowie w interpelacjach. – Obowiązujące przepisy nie przystają niestety do regulowanej przez nie rzeczywistości. Warunki zastosowania zwolnienia wykluczają możliwość korzystania z niego przez organizacje charytatywne niemające statusu OPP – mówi. Eliminuje to organizacje mniejsze i o mniejszym stopniu profesjonalizacji. – Nawet w przypadku dużych instytucji mających status OPP – jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – rygorystyczne warunki dotyczące organizacji zbiórki publicznej mogą spowodować, że w niektórych sytuacjach korzystanie ze zwolnienia będzie trudne lub niemożliwe – dodaje.
Dlatego według Wojciecha Śliża warto zachęcać ministra do liberalizacji zwolnienia, w tym do rozszerzenia grupy uprawnionych do korzystania z niego, np. na wszystkie podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. – Unijna dyrektywa na to zezwala, oddając państwom członkowskim prawo określania warunków stosowania zwolnienia – twierdzi ekspert. Innym sposobem rozwiązania problemu byłoby potwierdzenie przez ministra, np. w interpretacji ogólnej, że organizacje charytatywne sprzedające rzeczy na aukcjach w ogóle nie są w związku z tą czynnością podatnikiem VAT.