Sprzedawca, który spełni ustawowe wymogi, może oddać obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej daninę od zakupów. Do takiej dostawy stosuje -proc. stawkę podatku od towarów i usług.

Czy nowa firma może sama oferować tax free

Reklama
Podatnik zakłada działalność gospodarczą i otwiera w sierpniu sklep w miejscowości, do której przyjeżdża wielu turystów ze Wschodu. Słyszał o usłudze tax free i chciałby przyciągnąć tym do siebie zagranicznych klientów. Czy może samodzielnie świadczyć usługę zwrotu VAT?

Reklama
Aby dokonywać bezpośrednich zwrotów VAT osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej – bo do nich adresowana jest usługa tax free – trzeba spełnić pewne warunki. Podstawowe wymogi to rejestracja jako podatnik VAT czynny (nie można korzystać ze zwolnienia podmiotowego) oraz posiadanie kasy fiskalnej. Sprzedawcy mogą samodzielnie dokonywać zwrotów, pod warunkiem jednak, że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tys. zł. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą z oczywistych względów warunku tego spełnić nie może. Może jednak oferować usługę tax free, jeśli podejmie współpracę z podmiotem, którego przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotów (w Polsce działa jeden taki pośrednik). W tym wypadku wielkość obrotów sprzedawcy nie ma żadnego znaczenia.
Podstawa prawna
Art. 127 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy pośrednik wypłaca pieniądze podróżnym

Sprzedawca nie spełnia warunku dotyczącego wielkości obrotów, więc nie może samodzielnie zwracać VAT. Chce podpisać umowę z firmą pośredniczącą. Czy w takiej sytuacji to on będzie wystawiał dokumenty tax free?
Dokument tax free wystawia sprzedawca w punkcie sprzedaży towarów bez względu na to, czy zwrotów dokonuje bezpośrednio, czy z pomocą firmy pośredniczącej. Po zwrot podatku turysta nie wraca już do sklepu. Odzyska go w punktach prowadzonych przez pośrednika po okazaniu dokumentu tax free. Następnie firma pośrednicząca dostarcza sklepowi oryginalne dokumenty tax free otrzymane od podróżnych, a wystawione wcześniej przez sprzedawcę. Na tej podstawie sprzedawca może zastosować 0-proc. stawkę VAT do sprzedaży wykazanej na tych dokumentach, a kwotę podatku, którą w cenie zakupów otrzymał od turysty, płaci pośrednikowi. W praktyce więc działa to tak, że to pośrednik dokonuje wypłaty podróżnemu, a następnie odzyskuje wypłacone turystom kwoty od sprzedawców. Z kolei sprzedawcy mają prawo zastosowania stawki VAT w wysokości 0 proc., po warunkiem że przedstawione przez firmę pośredniczącą dokumenty potwierdzają, że towar został wywieziony poza UE.
Sprzedawca zawsze powinien pamiętać o tym, aby zweryfikować dostarczone przez firmę pośredniczącą dokumenty. To on będzie bowiem odpowiadał za ewentualne zaległości podatkowe w VAT związane z nieprawidłowym zastosowaniem stawki 0 proc.
Podstawa prawna
Art. 129 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy konieczne jest specjalne oznaczenie sklepu

Sprzedawca chce zwracać VAT podróżnym. Czy musi odpowiednio oznaczyć punkt sprzedaży i dopełnić innych formalności?
Obowiązki te zostały wyliczone w ustawie o VAT. Dotyczą wszystkich sprzedawców uczestniczących w systemie tax free – zarówno tych, którzy sami zwracają podatek, jak i korzystających ze wsparcia pośrednika. O zamiarze dokonywania zwrotów należy poinformować na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku zawarcia umowy z pośrednikiem – dodatkowo przedłożyć jej kopię oraz wskazać miejsca, gdzie podróżny może odebrać podatek. Sankcją za niedopełnienie obowiązków informacyjnych jest utrata prawa do stosowania 0-proc. stawki VAT do sprzedaży, w związku z którą sprzedawca dokonał zwrotu podróżnemu.
Ponadto trzeba zapewnić cudzoziemcom pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Przy współpracy z pośrednikiem zwykle on dostarcza takie ulotki. Sprzedawca musi też oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym o tym, że kupując u niego towary, można uzyskać zwrot.
Podstawa prawna
Art. 127 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy turysta zawsze ma prawo do zwrotu

W sklepie zjawił się podróżny z Azji, który chce odzyskać VAT od towarów kupionych w Polsce i wywiezionych z niej ponad rok po sprzedaży. Czy w takiej sytuacji można dokonać zwrotu?
Sprzedawca ma prawo zwrócić podatek turyście, jeśli wywiózł on kupiony towar w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zrobił zakupy. Jeżeli towary zostały wywiezione później, zwrot nie przysługuje. W przypadku gdy podróżny opuszcza UE z terytorium innego państwa członkowskiego, zwrot podatku przysługuje, jeżeli wywóz potwierdził odpowiedni urząd celny. Wywiezienie produktów w stanie nienaruszonym oznacza, że nie mogą one ulec żadnemu przetworzeniu czy innemu działaniu, pod wpływem którego zmienił się ich stan czy charakter.
Przy sprzedaży należy wystawić kupującemu tzw. dokument tax free. To na nim właśnie urząd celny potwierdza stemplem (zaopatrzonym w numerator) wywóz towarów. Do niego powinien być przymocowany paragon. Dokument tax free z potwierdzeniem wywozu jest podstawą dokonania zwrotu. Zwrot może nastąpić wyłącznie w polskich złotych poprzez wypłatę gotówkową, polecenie przelewu, czek rozrachunkowy lub kartę płatniczą.
Podstawa prawna
Art. 128 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy zwrot należy się bez względu na cenę towaru

Podatnik prowadzi przygraniczny sklep wielobranżowy. Zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonywania zwrotów VAT turystom spoza UE. Czy podatek należy zwracać niezależnie od wartości zakupów?
Zwrot przysługuje osobom fizycznym wyłącznie w związku z zakupem przez nie towarów (ale już nie przy nabyciu usług). Wyjątkiem jest zakup paliw silnikowych (zwrot się nie należy). Sprzedawca może oddać VAT tylko zapłacony w cenie towarów kupionych w jego sklepie. Przepisy regulują przy tym, od jakiej wartości zakupów zwrot się należy. Podróżny może go żądać, jeśli łączna cena (wraz z VAT) wszystkich kupionych przez niego towarów wynosi co najmniej 200 zł.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 362 z późn. zm.).

Czy możliwa jest korekta podatku należnego

Sprzedawca zbył towary w lipcu. Czy może zastosować 0-proc. stawkę VAT już w deklaracji podatkowej składanej za ten miesiąc, a więc w sierpniu?
Istnieje taka możliwość, ale tylko w określonej sytuacji. Podstawą do zastosowania 0-proc. stawki VAT jest dokument tax free z potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium UE otrzymany w okresie objętym rozliczeniem VAT danej sprzedaży. W opisanej sytuacji sprzedaż miała miejsce w lipcu. Deklarację za lipiec należy złożyć do 26 sierpnia (25, a więc ustawowy termin jej złożenia wypada w niedzielę, stąd przesunięcie o jeden dzień). Jeśli więc sprzedawca otrzyma potwierdzenie wywozu zakupionego towaru do 26 sierpnia, może ująć taką sprzedaż ze stawką 0 proc. w deklaracji VAT-7 za lipiec. W przeciwnym razie rozlicza sprzedaż ze stawką podstawową (lub inną właściwą dla danego towaru), natomiast będzie miał potem możliwość korekty deklaracji.
Zgodnie z przepisami, jeżeli potwierdzenie wywozu towarów sprzedawca otrzyma w terminie późniejszym (niż przed upływem czasu na złożenie deklaracji za dany okres rozliczeniowy), nie później jednak niż w ciągu 10 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, ma prawo skorygować podatek. Nie będzie to jednak korekta rozliczenia lipcowego, tylko korekta podatku należnego np. za wrzesień – czyli za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma potwierdzony dokument tax free.
Podstawa prawna
Art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy stawka podatku wynosi 0 proc.

Podatnik rozważa zwrot VAT turystom. Czy do sprzedaży, w związku z którą go zastosuje, będzie mógł przyjąć 0-proc. stawkę podatku?
Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje 0-proc. stawkę VAT. Jest to możliwe pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, sprzedawca zgłosił taką działalność naczelnikowi urzędu skarbowego. Po drugie, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument tax free z potwierdzeniem wywozu towarów poza UE. Otrzymanie dokumentu w terminie późniejszym (nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży) upoważnia podatnika do korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument tax free. Po trzecie, w przypadku dokonania zwrotu w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej – ma potwierdzające to dokumenty.
Podstawa prawna
Art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy można skorzystać z urzędowego druku

Sprzedawca będzie zwracać VAT turystom spoza UE. Czy obowiązuje urzędowy formularz dokumentu tax free, który należy wypełniać w związku z taką usługą?
Obecnie nie ma urzędowego wzoru takiego formularza (został zniesiony od kwietnia 2011 r.). Nie oznacza to jednak, że sprzedawca ma zupełną dowolność w sporządzaniu dokumentu tax free. Wszystkie dane, które muszą się w nim znaleźć, określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów. W przypadku współpracy z firmą pośredniczącą praktyką jest, że to ona dostarcza sprzedawcy wzory dokumentów tax free niezbędne do świadczenia usługi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 361 z późn. zm.).