Rosnącą popularnością cieszą się usługi kolokacji, czyli lokowania serwerów firmy w specjalnych budynkach poza jej siedzibą. Czy ta usługa świadczona dla podatnika z innego państwa UE jest opodatkowana polskim VAT?
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że jest to usługa nierozerwalnie związana z nieruchomością, a w konsekwencji opodatkowana polskim VAT. Powstaje pytanie, czy to właściwe podejście.
Omawiana działalność polega na udostępnianiu przestrzeni w celu zainstalowania serwerów w tzw. szafach kolokacyjnych, zagwarantowaniu ich prawidłowego funkcjonowania poprzez zapewnienie ciągłości dostaw energii, odpowiedniej wilgotności itp. Organy podatkowe i sądy uważają więc, że jest to usługa nierozerwalnie powiązana z wyspecjalizowanym budynkiem. Porównują ją do usługi magazynowania, której głównym celem jest przechowywanie i zabezpieczenie towaru. W przypadku usługi magazynowania konieczne jest dysponowanie nieruchomością, stąd miejsce jej świadczenia określa się jako miejsce położenia magazynu (art. 28e ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Analogicznie usługa kolokacji mogłaby być uznana za ściśle związaną z nieruchomością, w której umieszczono należące do usługobiorcy serwery, i w efekcie podlegałaby opodatkowaniu polskim VAT.