Nie będzie dalszych prac legislacyjnych nad przepisem nakazującym firmom ujmowanie straty ze zbycia wierzytelności tylko w kwocie netto, czyli bez VAT.
Taką informację uzyskał DGP z Ministerstwa Finansów. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Wielu z nich ma bowiem obecnie bardzo duże problemy z uzyskaniem płatności od swoich kontrahentów za dostarczone im towary czy wykonane usługi, co często grozi utratą płynności finansowej. W takiej sytuacji część firm decyduje się na sprzedaż takich własnych wierzytelności profesjonalnym podmiotom. Sprzedaż następuje za cenę niższą niż wartość wierzytelności. Zatem firmy ponoszą stratę. Jednak sposób jej rozliczania budził spory. Organy podatkowe twierdziły, że stratę należy rozliczać bez VAT, a przedsiębiorcy, że z uwzględnieniem tego podatku. Wyroki sądów administracyjnych w tej kwestii były niejednolite. Dlatego w uchwale siedmiu sędziów NSA z 11 czerwca 2012 r. rozstrzygnięto o konieczności ustalenia straty z uwzględnieniem VAT (sygn. akt I FPS 3/11). Było to korzystne dla firm sprzedających swoje długi poniżej wartości.

Negatywna ocena