Według ekspertów wchodząca w życie od 2014 r. preferencja w VAT dla sprzedaży dań pasażerom jest potrzebna, ale nie została dobrze sformułowana.
Chodzi o art. 43 ust. 2a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który ma obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Przewiduje on zwolnienie z VAT dla dostawy gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia daniny.
Jak wyjaśnia DGP Ministerstwo Finansów, jest to wdrożenie treści art. 136 lit. b dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Pozwala on państwom członkowskim na zwolnienie z VAT dostawy towarów, przy nabyciu lub wykorzystaniu których podatek nie podlegał odliczeniu.
Nowy przepis – jak zauważa Michał Spychalski, starszy konsultant w MDDP – należy analizować łącznie z dotychczasowym art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z którego wynika, że co do zasady prawo do odliczenia podatku nie przysługuje przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych. Wyjątek zapisany w jego lit. b dotyczy nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. W związku z tym, zdaniem eksperta MDDP, mogłoby wystąpić podwójne opodatkowanie niektórych przedsiębiorców, którzy nie świadczą usług przewozu osób. Jeśli nabyliby oni dla pasażerów gotowe posiłki w ramach usługi gastronomicznej, to nie mieliby prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących taką transakcję. Jednocześnie w przypadku braku zwolnienia musieliby wykazać daninę należną przy dalszej sprzedaży tych dań, co naruszałoby obowiązującą zasadę neutralności VAT. Dlatego Michał Spychalski pozytywnie ocenia wprowadzenie nowego przepisu.
Ekspert wskazuje jednak niekonsekwencję fiskusa, który nie zmienił brzmienia dotychczasowego art. 88 ust. 1 pkt 4. Wynika z niego, że nabycie gotowych posiłków jest zakupem usługi gastronomicznej. Tymczasem przepis obowiązujący od początku 2014 r. mówi o dostawie towarów. Zdaniem Michała Spychalskiego także treść nowego artykułu ustawy o VAT powinna mówić o usługach, a nie o dostawie, gdyż pomieszanie tych pojęć prowadzi do wątpliwości interpretacyjnych i utrudnia właściwą ocenę, w jakich sytuacjach nabywcy gotowych posiłków przysługuje prawo do odliczenia oraz kiedy należy stosować zwolnienie z VAT.
Ministerstwo Finansów zapytane przez DGP nie odniosło się do wskazanej niekonsekwencji. Problem pozostaje więc aktualny i jeśli przyjąć, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 nabycie gotowych posiłków jest kupnem usługi, to ich dalsza sprzedaż nie może być dostawą towarów, jak zapisał fiskus w ustawie nowelizującej, a w konsekwencji podatnicy mogą mieć problem ze skorzystaniem z nowego zwolnienia.