Uprawnienie do odzyskania z urzędu skarbowego podatku VAT za materiały budowlane przechodzi na spadkobierców. Minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21227/13) nie pozostawia co do tego wątpliwości.

Przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) nie poruszają kwestii następstwa prawnego spadkobierców osób objętych zwrotem (które złożyły już wniosek bądź były do tego uprawnione). W zakresie nieuregulowanym w tej ustawie zastosowanie mają jednak przepisy ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Wynika z niej, że spadkobiercą w znaczeniu podatkowym jest ta sama osoba, co w rozumieniu prawa cywilnego. Ordynacja precyzuje, że spadkobiercy przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W ocenie MF – przepis ten dotyczy także zwrotu części VAT na materiały budowlane. W przypadku gdy spadkodawca nabył prawo do odzyskania VAT (tj. spełnił wszystkie ustawowe wymogi) – złożenie wniosku o zwrot jest jedynie realizacją istniejącego uprawnienia.

Prawo do otrzymania zwrotu przechodzi zatem na spadkobiercę niezależnie od tego, czy spadkodawca złożył już wniosek, czy też nie zdążył tego zrobić. W tej drugiej sytuacji – spadkobierca otrzyma zwrot, jeśli do składanego wniosku dołączy faktury potwierdzające poniesienie wydatków przez spadkodawcę. MF zwraca uwagę, że taki pogląd przedstawił też NSA (wyrok z 4 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 1370/10).

Warto wskazać, że przywołana wyżej ustawa o zwrocie straci moc 1 stycznia 2014 r. Jednak osoby, które nabędą prawo do odzyskania VAT (będą mieć faktury na zakup materiałów budowlanych wystawione do 31 grudnia 2013 r.), mogą w kolejnych latach występować o zwrot na dotychczasowych warunkach. Powinno to dotyczyć również spadkobierców. Natomiast od Nowego Roku częściowy zwrot VAT – w zupełnie nowej formule – regulować będzie ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304). Należy uznać, że przestawione w odpowiedzi na interpelację zasady dziedziczenia prawa do zwrotu będą aktualne również na gruncie tej ustawy, która w zakresie nieuregulowanym także odsyła do ordynacji podatkowej.

Ordynacja podatkowa precyzuje, że spadkobiercy przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy