Linia orzecznicza jest już utrwalona, więc nie budzi wątpliwości, że usługi niezbędne i właściwe dla wykonania usług ubezpieczeniowych również korzystają ze zwolnienia z VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok dotyczył spółki, która prowadziła działalność w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Firma m.in. przyjmowała za zakład ubezpieczeń zgłoszenia szkody, rejestrowała je, informowała poszkodowanych o trybie likwidacji szkód, szacowała wysokość szkody oraz podejmowała decyzje o trybie likwidacji szkody. Za swoje usługi spółka otrzymywała zryczałtowane wynagrodzenie za każdą zlikwidowaną w ramach umowy szkodę.

Pełnomocnicy spółki byli przekonani, że tego typu usługi, świadczone przez spółkę, która nie była ubezpieczycielem powinny być zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Izba skarbowa w Warszawie była jednak innego zdania. Uznała, że czynności wykonywane przez spółkę, nie są usługami ubezpieczeniowymi a jedynie polegają na ustaleniu stanu faktycznego i prawnego zdarzenia oraz oszacowaniu wysokości odszkodowania i dlatego spółka będzie musiała zapłacić podstawową stawkę podatku VAT. Zdaniem izby, spółka nie udowodniła, że świadczone przez nią usługi stanowią element usługi ubezpieczeniowej.

Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten przyznał jej rację. Jak uzasadnił WSA, art. 43 ust. 13 ustawy o VAT zwalnia od podatku usługi, które są elementem usługi ubezpieczeniowej. Zwolnione z VAT są więc usługi które są niezbędne i właściwe do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Zdaniem warszawskiego sądu usługi, których celem jest likwidacja szkody, świadczone przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT w oparciu o treść art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Takiego samego zdanie był również Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną izby Skarbowej. Jak wyjaśnił sędzia Grzegorz Gocki, uzasadniając wyrok istnieje utrwalona linia orzecznicza i nie ma wątpliwości że usługi świadczone przez półkę są niezbędne i właściwe do wykonania usługi ubezpieczeniowej i w związku z tym, powinny być zwolnione z VAT.

Wyrok NSA z 20 marca 2014 r. (sygn. I FSK 615/13)