Od 1 kwietnia br. zmienią się zasady odliczania podatku od towarów i usług (VAT) przy nabyciu samochodów osobowych. W zależności od sposobu wykorzystywania samochodów podatnicy będą mogli odliczać inne stawki VAT.

Odliczenie całego VAT-u po 1 kwietnia 2014 roku będzie przysługiwało tylko i wyłącznie tym podatnikom, którzy zakupiony samochód będą używać jedynie w celach służbowych na potrzeby działalności gospodarczej. Ustawodawca określił, że samochód zostanie uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

- sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika;

- konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zmiany w VAT: Sprawdź listę pojazdów i przysługujące odliczenie podatku

Obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy, którzy używają auto jedynie w celach prowadzonej działalności gospodarczej staną przed koniecznością prowadzenia obowiązkowej ewidencji przebiegu pojazdu.
Ewidencję przebiegu pojazdu należy zacząć prowadzić w momencie rozpoczęcia wykorzystywania samochodu wyłącznie w celach działalności gospodarczej podatnika. Dodatkowo podatnik ma obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o pojazdach wykorzystywanych w celach wyłącznie do działalności gospodarczej. Stosowne zawiadomienie należy złożyć nie później niż 7 dni od momentu, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:
- numer rejestracyjny pojazdu;
- dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
- stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
- wpis osoby kierującej pojazdem, który obejmuje: kolejny nr wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę przejechanych kilometrów oraz imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem ;
- liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
Z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zwolnieni są podatnicy, którzy posiadają pojazdy: przeznaczone do odprzedaży, sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub odpłatne użytkowanie tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika.