Archiwizacja danych transakcyjnych oraz utrzymywanie systemu informatycznego powinny być objęte zwolnieniem jako elementy usługi finansowej - mówi Michał Borowski, menedżer zespołu VAT w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
WSA w Warszawie potwierdził ostatnio, że zwolnieniem z VAT są objęte wyspecjalizowane usługi IT świadczone w związku z obsługą transakcji finansowych (wyrok z 12 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 3105/13). Konkretnie jakich usług to dotyczy?
Zdaniem sądu z preferencji korzystają nie tylko usługi IT ściśle związane z samym przetworzeniem transakcji finansowej (np. zmiana zapisów na kontach bankowych klientów), ale też usługi archiwizacji danych transakcyjnych oraz utrzymywania w należytym stanie systemu informatycznego. Wszystkie one, jako elementy pomocnicze do usługi finansowej, stanowią jednolite świadczenie z punktu widzenia klientów banku.
Na jakiej podstawie sąd oparł to twierdzenie?
Kluczową kwestią jest wykładnia art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. WSA w Warszawie uznał, że przepis ten nie do końca prawidłowo oddaje zasady zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do usług finansowych, przedstawione przez Trybunał Sprawiedliwości UE (m.in. wyrok w sprawie C-350/10 Noreda Pankki Suomi Oyj). W efekcie zwolnienie z VAT przewidziane w polskich przepisach jest szersze niż wynikające ze wspólnotowych regulacji i praktyki. Ponieważ polski ustawodawca błędnie – a przy tym korzystniej dla podatników – wdrożył regulacje wspólnotowe, to podatnik może się rozliczać na podstawie przepisu krajowego.
Jakie znaczenie może mieć to rozstrzygnięcie dla sektora finansowego?
Kluczowe. Sąd rozstrzygnął w nim wątpliwości, z którymi na co dzień stykają się nie tylko banki, ale w zasadzie cała branża finansowa – jaki jest zakres zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych związanych z transakcjami finansowymi, w szczególności z szeroko rozumianymi usługami IT.
Dlaczego to aż tak ważne?
Dla sektora finansowego bardzo ważna jest możliwość nabywania usług zwolnionych z podatku, ponieważ w zasadniczej części nie odlicza on VAT naliczonego. Obecny rozwój technologii oraz postęp w organizacji funkcjonowania sektora finansowego powodują jednak, że trudno wyodrębnić transakcje, które jako pomocnicze są objęte zwolnieniem z VAT, a które podlegają opodatkowaniu.
Czy orzeczenie WSA oznacza, że każda usługa świadczona na rzecz instytucji finansowej korzysta ze zwolnienia z VAT?
Nie możemy tak twierdzić. Zawsze trzeba ocenić, czy dana usługa wpisuje się w przesłanki art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, niekoniecznie jednak uwzględniając bardzo rygorystyczne orzecznictwo TSUE w tym zakresie.