Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez ministra finansów.

Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest zwiększenie skuteczności w walce z oszustwami podatkowymi, polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu.
Zmian oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy (płacący podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Także budżet państwa ponosi z tego powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in.:

1) Regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT:

• rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak:
- niektóre postacie złota;
- kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem);
- telefony komórkowe, w tym smartfony;
- komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, itp. oraz konsole do gier.• wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców. Na podstawie danych z tych informacji będzie można sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

• korekta listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:

- wyłączenie niektórych postaci złota w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem;
- rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.

• Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).
Rozwiązanie to ma ograniczyć nadużycia w rozliczaniu podatku VAT przez podmioty działające w branży paliwowej.

2) Regulacje mające na celu pełniejsze dostosowanie polskich przepisów o VAT do prawa unijnego:
Wprowadzono zasady dotyczące wyliczania stosownego współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych (tzn. działalności podlegającej i niepodlegającej VAT), w tym zaproponowano przykładowe metody służące proporcjonalnemu odliczaniu VAT.
Doprecyzowano też zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta).

• Wprowadzono zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi przez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu. Ulga na złe długi jest instrumentem, który pozwala podatnikowi na skorygowanie rozliczonego VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży.

Wprowadzenie rozwiązań ograniczających nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT w obrocie niektórymi artykułami elektronicznymi, jak również w branży paliwowej, obrocie stalą i metalami szlachetnymi przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników oraz będzie służyć polepszeniu sytuacji w branżach dotkniętych nieuczciwym procederem.

Źródło: CIRpress