Chodziło o spółkę zajmującą się produkcją i sprzedażą opakowań. Jej kontrahenci nie zawsze odbierali wszystkie zamówione sztuki. Wówczas zlecali spółce zniszczenie nieodebranych opakowań. Spółka otrzymywała jednak pełną należność wynikającą z zamówienia. Sądziła, że VAT powinna płacić tylko od faktycznej dostawy opakowań. Resztę wynagrodzenia traktowała jako nieopodatkowane odszkodowanie za poniesioną szkodę w majątku. Dokumentowała ją więc notą księgową, a nie fakturą. Uważała, że skoro niszczy zamówiony towar, to nie świadczy na rzecz kontrahenta odpłatnej usługi, bo nie uzyskuje on w zamian równoważnego świadczenia.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że spółka otrzymuje wynagrodzenie za usługę wynikającą z zamówienia. Podlega ono VAT i musi być udokumentowane fakturami.
Spółka przegrała także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. W odróżnieniu od organu podatkowego stwierdził on jednak, że w tym wypadku opodatkowaniu podlega nie usługa, tylko odpłatna dostawa opakowań. Sąd zwrócił uwagę na to, że taka dostawa jest zdefiniowana w art. 7 ustawy o VAT jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Odwołał się także do doktryny prawa podatkowego, w której doprecyzowano, że o odpłatnej dostawie towarów można mówić wtedy, gdy istnieje ścisły związek między wykonywanymi czynnościami a wysokością otrzymanego za nie wynagrodzenia, oparty o relacje cywilnoprawne. Sąd wyjaśnił, że w rozpatrywanej sprawie wszystkie te warunki zostały spełnione, a kontrahenci po dokonaniu zamówienia dysponują opakowaniami jak ich właściciele. Tylko od ich decyzji zależy, czy będą one odebrane, czy zniszczone. Niezależnie od tego spółce należy się wynagrodzenie za zamówione towary i nie ma ono charakteru odszkodowania – stwierdził WSA.
Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Przyznał, że kontrahenci spółki po dokonaniu zamówienia dysponują opakowaniami jak ich właściciele. Nawet jeśli podejmą decyzję o ich zniszczeniu, spółce należy się wynagrodzenie za nie. Nie jest ono odszkodowaniem i podlega VAT – orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 528/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia