VAT jest zwracany podmiotom z państw trzecich w trybie art. 89, a nie art. 87 ust. 5 ustawy – potwierdził WSA w Warszawie, uwzględniając uchwałę NSA z 12 października 2015 r. Sprawa dotyczyła spółki z siedzibą na Białorusi, która była zarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Tu kupowała paliwo, a usługi świadczyła w Wielkiej Brytanii. Uważała, że zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT należy jej się zwrot podatku. Przepis ten stanowi, że podatnikom, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium Polski i nie mają w naszym kraju sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot podatku naliczonego (np. w cenie paliwa).

Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że sama rejestracja w Polsce nie wystarczy do zwrotu podatku w trybie art. 87 ust. 5. Do spółki niebędącej rezydentem polskim ani europejskim ma zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a–1g ustawy oraz przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 224, poz. 1801 ze zm.) – stwierdził.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Potwierdził, że sama rejestracja nie przesądza o zwrocie na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy. Wskazał, że różne podmioty w różnych sytuacjach stosują różne tryby zwrotów. Sąd powtórzył za październikową uchwałą NSA (sygn. akt I FPS 1/14), że w stosunku do podmiotów z państw trzecich, nieposiadających na terytorium Polski rezydencji podatkowej (siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności), którzy są zarejestrowani tu dla potrzeb VAT, zwrot podatku odbywała się na zasadach wynikających z art. 89 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a–1g ustawy oraz rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. To umożliwia tym podmiotom odzyskanie podatku zapłaconego w cenie zakupów dokonanych na terenie kraju.
Wyrok jest nieprawomocny.
W uchwale z 12 października 2015 r. odnoszącej się do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. NSA stwierdził, że dyrektywa nie daje podatnikom wyboru co do trybu zwrotu podatku.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 13 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 16/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia