Fiskus musi zapłacić podatnikowi oprocentowanie, gdy decyzja wymierzająca daninę zostanie uchylona na skutek wyroku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd nie zgodził się z argumentacją organu, który twierdził, że podatnikowi nie przysługuje oprocentowanie nadpłat przewidziane w art. 78 ordynacji podatkowej, gdy pieniądze są zwracane niezwłocznie, w terminach określonych w art. 77.
Chodziło o mężczyznę, który w 2005 r. sprzedał udziały w nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. W związku z tym zapłacił 19-proc. podatek dochodowy. Uregulował go od ceny wskazanej w akcie notarialnym.
W 2009 r. fiskus doszedł do wniosku, że cena sprzedaży została zaniżona. Jego opinię potwierdził biegły rzeczoznawca. W związku z tym organ nakazał podatnikowi dopłacić daninę. Obliczył ją na podstawie rynkowej ceny nieruchomości.
Mężczyzna dopłacił prawie 58 tys. zł PIT, ale walczył z fiskusem w sądach. W 2014 r. wygrał przed NSA (sygn. akt II FSK 648/12). Sąd orzekł, że podatek był należny od ceny podanej w akcie notarialnym. Zwrócił uwagę na to, że mężczyzna przez lata borykał się ze sprzedażą nieruchomości i ostatecznie zbył ją za cenę, na którą znalazł się kupiec.
Po pięciu latach podatnik uzyskał zwrot nadpłaty. Fiskus oddał mu ją niezwłocznie (na podstawie art. 77 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 77 par. 4 ordynacji).
To jednak nie w pełni usatysfakcjonowało podatnika. W końcu przez pięć lat dysponowania jego pieniędzmi organ zwrócił mu tylko tyle, ile mężczyzna zapłacił. Bez odsetek. Podatnik uważał, że nadpłata powinna być oprocentowana i to już od dnia jej powstania. Powoływał się na art. 78 par. 3 pkt 1 ordynacji.
Fiskus stwierdził jednak, że przepis ten nie ma zastosowania, skoro po wyroku NSA zwrócił nadpłatę niezwłocznie, w terminie przewidzianym w ordynacji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł inaczej. Sędzia Irena Wesołowska wyjaśniła, że zwrot nadpłaty w terminie wskazanym w art. 77 ordynacji wcale nie wyklucza jej oprocentowania zgodnie z art. 78. Tłumaczyła, że jeśli organ odda nadpłatę w terminie, to nie będzie musiał wypłacać dodatkowych odsetek za opóźnienie w zwrocie. Nie zwalnia to go jednak z wypłaty oprocentowania zgodnie z art. 78 ordynacji.
Potwierdził to NSA. Sędzia Bogdan Lubiński wyjaśnił, że w tej konkretnej sprawie organ musi wypłacić odsetki za korzystanie z pieniędzy podatnika od dnia pobrania podatku do dnia zwrotu. A gdyby spóźnił się ze zwrotem, to musiałby wypłacić jeszcze dodatkowe oprocentowanie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2545/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia